Klubbens Lover

Lover for Vennesla Hundeklubb stiftet 31.12.1965 

                Kap. 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde          

Klubbens navn er Vennesla Hundeklubb, og forkortes til VHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.   

Klubben omfatter rasene [ ].[1]                                                         

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vennesla kommune og omegn. [2]   

Klubben har verneting i[ ].                                                              

§1-2 Formål                                                                                    

 Vennesla Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, [samt forvaltningen av den enkelte hunderase] 1. Vennesla Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, [og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet] 1.  

§1-3 Definisjoner                                                                            

Klubbens organer:     

 • Årsmøtet[3]         
 • Ekstraordinært årsmøte           
 • Styret
 • Valgkomite        
 • (Avdelinger)[4]   

§ 1-4 Tilknytning og organisering  

Vennesla hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.  

Vennesla hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.  

Kap. 2 Krav til medlemskap  

§2-1 Medlemskap[5]                                                                         

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  

Medlemmene er forpliktet til å støtte Vennesla hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge Vennesla hundeklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                       

Medlemskap i klubben opphører ved:                                           

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben  
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben 
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-3 Medlemskontingent                                                              

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.             

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner                                                             

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   

Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg.  Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak.  

Dersom Klubber eller Forbund saken vedrører har etablert et tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 personer.  

                                  Kap. 3 Organisasjon §3-1 Høyeste myndighet            

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet[6] og avholdes hvert år innen 31.03. Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.[7] Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

[Klubber kan være organisert i geografiske avdelinger som kan avholde egne årsmøter. Delegater fra distriktene møter på klubbens årsmøte som representanter for medlemmene i sitt distrikt. De klubber som ønsker en slik organisering gjennomfører dette etter de generelle prinsipper som gjelder i NKK og nedfeller dette i sitt lovverk.] 

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en

betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.  

§3-2 Møte og stemmerett                                                             

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes [og har vært medlem i minst 3 uker][8] har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt.   

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.[9]           

[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall  

fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet]. [10]                

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.[11] Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet.   

[Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. [12]Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].   

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling                                                                                                                         

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                     

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:                                                                                                    

 • Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet skal avholdes digitalt.   
 • Saksliste                                                          
 • Årsberetning                                                               
 • Regnskap med revisors beretning 
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.[13]             
 • Budsjett for neste år [14]  
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.[15]                                                   

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                             

Årsmøtets oppgaver er å:  

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. 
 3. Behandle årsberetning  
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning 
 5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 16 
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. 

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

 • Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 
 • Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år[16]  
 1. Velge: 
  1. Leder for [1 eller2] år  
  1. Nestleder for [1 eller 2] år        
  1. [antall] styremedlemmer for [antall, anbefalt: 2] år [17]  
  1. [antall] varamedlemmer for [antall, anbefalt: 1] år [18]             

 [Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst 

tilsvarende med opplisting.] [19]                                                       

 • [Revisor for 1 alt 2 år, 1 vararevisor for 1 år.] [Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma][20]
  • Valgkomite med Leder og øvrige [antall, anbefalt: 2] medlemmer for [anbefalt: 2] år, samt [antall, anbefalt: 1] vararepresentanter for 1 år 22  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.[21] 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt[22] [Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift.][23] 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 %26 av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.               

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Kap. 4 Styret §4-1 Styrets myndighet          Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.                 

§4-2 Vedtak og representasjon                                                     

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                             

 • lede klubben mellom årsmøtene        
 • avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres                   
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål          
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet           
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd[24], gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør] 
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen 
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret [25]            –           Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte  

                            Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite          

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.26 Leder har ansvar for  komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de

verv som skal besettes.             

§5-2 Revisor                                                                                    

[Årsmøtet velger revisor(er)[26] og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.] 

Alternativt 

[Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma] 

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer                                                                          

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene                                                                   

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.[27]    

§6-3 Oppløsning                                                                             

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må  stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak

trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.            

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                               

Simpelt flertall 

 • Flest stemmer 

Alminnelig flertall 

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
 • Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
 • Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
 • Blanke stemmer teller 
 • Bruk er vedtektsfestet 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler[28] 

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav. [29] 


[1] For raseklubber (ikke for lokal hundeklubb).  

[2] For lokal hundeklubb, lokalklubb, distriktsklubb eller lignende (ikke for raseklubber).  

[3] Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.  

[4] Valgfritt. 

[5] Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas inn i denne paragraf.  

[6] Navnet er valgfritt, se note 3.  

[7] Kun aktuell der klubben har forhåndsstemmer. Dersom det kun kan stemmes ved personlig fremmøte, strykes setningen «Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.»  

[8] Valgfritt antall uker  

[9] Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.  

[10] Valgfritt.  

[11] Valgfritt – en, to eller tre muligheter.  

[12] Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg.   

[13] Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist. 

[14] Valgfritt. Denne posten skal behandles etter eventuelle forslag, men før valg. 

[15] Fristen kan utvides – men4 uker er minimumsfrist.  16 Valgfritt. 

[16] Valgfritt.  

[17] Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping. Styret bør bestå av et odde antall medlemmer for å sikre mulighet for flertall.   

[18] Valgfritt hvor mange. 

[19] Valgfritt hvilket alternativ man velger. 

[20] Valgfritt hvilket alternativ. Dersom man benytter revisjonsfirma vil behov for valg av vararevisor falle bort 22 Valgfritt om en ønsker større valgkomite. 

[21] Med funksjonstid menes rimelig overlapping 

[22] Klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til bestemmelsen.  

[23] Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er forsvarlig ivaretatt. 26 Kan settes høyere 

[24] Hvis klubben har avlsråd.  

[25] Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.  26 Komiteen kan økes i antall medlemmer. 

[26] Kan velges flere, men må da være angitt antallet. 

[27] Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1. 

[28] Denne skal ikke fjernes.   

[29] Kun til informasjon. Dette strykes fra klubblovene: «Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav».